Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden:

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Alle producten dienen schoon en droog te zijn bij ophalen, anders rekenen wij € 50,00 schoonmaak kosten!

 • Contante betaling bij aflevering of vooraf middels overmaken.

 • Wij rekenen € 150,00 borg bij afhalen, bij het terug brengen van de spullen wordt de borg terug gestort op uw bankrekening.

 • Alle producten dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden ingeleverd zoals zij zijn afgeleverd.

 • Ophaal- en terugbreng tijden zijn altijd in overleg, we proberen zoveel mogelijk aan u wensen te voldoen.

 • Onze producten worden alleen meegegeven op vertoon van geldig legitimatiebewijs.
   

Huurvoorwaarden:

 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht.

 • Geen eten en drinken mee het springkussen in.

 • Geen confetti en plakmateriaal op de gehuurde producten doen.

 • Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en dergelijke zijn voor rekening van de huurder.

 • Bij vermissingen van haringen en/of andere spullen verrekenen wij dit met de borg.

 • Als de producten niet schoon en/of droog zijn verrekenen wij dit met de borg.

 • De huurder dient zich bij het afhalen te legitimeren.

 • De huurder kan Trein en Springkussen Verhuur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze attracties.

 • Het is niet toegestaan om de springkussens met schoenen te betreden.

Aansprakelijkheid:

 • Ingeval van beschadiging aan de gehuurde goederen, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
 • De trein mag niet zelf worden vervoert of getransporteerd worden door de huurder. De transport wordt alleen gedaan door het bedrijf Treinverhuur. De aanhangers mogen ook niet apart vervoert of getransporteerd worden door de huurder.
 • Treinverhuur is niet aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van treinverhuur uitgesloten en is treinverhuur niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden.
 • Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan.
 • Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.
 • In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder verhuur hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van huurder.
 • Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor schade kan worden voorkomen of beperkt.

Annuleringsvoorwaarden:

Springkussens

 • Bij annulering 2 weken voor de huurdatum is de opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.

 • Bij annulering 1 week of korter voor de huurdatum is de opdrachtgever 75% van de totale huursom verschuldigd.
 • Bij heel slecht weer kunt u de producten kosteloos annuleren.

Treinen

 • Bij annulering 2 maanden voor de huurdatum is de opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.

 • Bij annulering 1 maand of korter voor de huurdatum is de opdrachtgever 100% van de totale huursom verschuldigd.